EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2010 - 34 - Vir­tu­á­lis tú­ra a Szent Pé­ter-ba­zi­li­ká­ban

Keresztutak

Hozzászólás a cikkhez

Vir­tu­á­lis tú­ra a Szent Pé­ter-ba­zi­li­ká­ban

Vir­tu­á­lis tú­rán te­kint­he­tők meg a Va­ti­kán leg­hí­re­sebb épü­le­tei, mi­u­tán a Szent Pé­ter-ba­zi­li­ka bel­ső te­ré­ről ké­szült nagy fel­bon­tá­sú pa­no­rá­ma­fel­vé­te­lek is fel­ke­rül­tek a Szent­szék hon­lap­já­ra.

Az egye­sült ál­la­mok­be­li, penn­syl­va­ni­ai Vil­la­no­va Egye­tem köz­re­mű­kö­dé­sé­vel két év alatt ké­szül­tek el a leg­ér­de­ke­sebb va­ti­ká­ni lát­ni­va­ló­k há­rom­száz­hat­van fo­kos gömb­pa­no­rá­ma-fel­vé­te­lei, ame­lyek nagy fel­bon­tás­ban mu­tat­ják be a hely­szí­nen sza­bad szem­mel alig ész­re­ve­he­tő rész­le­te­ket – így vi­szont az otthoni gépen jól láthatók.

A bel­ső te­rek­ről egy spe­ci­á­lis, mo­to­ros ka­me­ra­áll­vány­ra erő­sí­tett fény­ké­pe­ző­gép­pel több ezer fel­vé­telt ké­szí­tet­tek, majd eze­ket a di­gi­tá­lis fo­tó­kat kép­fel­dol­go­zó szoft­ver­rel il­lesz­tet­ték össze.

A vil­la­no­vai csa­pat mun­ká­já­nak utol­só da­rab­ja, a Szent Pé­ter-ba­zi­li­kát hét né­ző­pont­ból, va­la­mint a Szent Pé­ter tér éj­sza­kai lát­ké­pét be­mu­ta­tó gömb­pa­no­rá­ma a www.va­ti­can.va ol­dal­ra kat­tint­va a fő­me­nü­ből is el­ér­he­tő.

A Six­tus-ká­pol­ná­ról – Mi­che­lan­ge­lo egyik leg­is­mer­tebb al­ko­tá­sá­val, a vi­lág leg­na­gyobb, 540 négy­zet­mé­te­res egy­be­füg­gő fres­kó­já­val – ta­vasszal el­ké­szült be­mu­ta­tó a http://www.va­ti­can.va/va­ri­o­us/cap­pel­le/sis­tina_vr/in­dex.html cí­men lát­ha­tó. A La­te­rá­ni Szent Já­nos-ba­zi­li­ka bel­se­je a http://www.va­ti­can.va/va­ri­o­us/ba­si­li­che/san_gi­o­van­ni/vr_to­ur/in­dex-en.html ol­da­lon, a fa­la­kon kí­vü­li Szent Pál-ba­zi­li­kát és épü­le­te­it be­mu­ta­tó ki­lenc ka­me­ra­ál­lás pe­dig a http://www.va­ti­can.va/va­ri­o­us/ba­si­li­che/san­pa­o­lo/vr­to­ur/in­dex-it.html cím­re kat­tint­va ér­he­tő el.

MTI


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Új nap – új kegyelem
Élő víz
A pa­nasz­ko­dás
Egye­dül
HE­TI ÚT­RA­VA­LÓ
Imád­ság
Állj mel­lém…
HE­TI ÚT­RA­VA­LÓ
Egyházunk egy-két hete
Nincs egye­dül az úton
Nyár­es­ti ün­nep
Ze­nészek táborban
Me­se­be­li ván­dor­úton Jé­zus­sal
Keresztutak
A ke­resz­te­sek ko­rá­ból szár­ma­zó fres­kó Iz­ra­el­ben
Vir­tu­á­lis tú­ra a Szent Pé­ter-ba­zi­li­ká­ban
Tíz évig rossz irány­ba imád­koz­tak
Sa­la­mon temp­lo­má­nak má­sát épí­tik meg Săo Pa­u­ló­ban
Le­fegy­ver­ző hit
Egy­re több eu­ta­ná­zia­eset Hol­lan­di­á­ban
Ke­resz­tény web­rá­dió
Új­ra 72 óra komp­ro­misszum nél­kül
Vé­get ért a Con­Cor­dia 2010
A gye­rek­ko­ri ka­ka­ó­val kez­dő­dött…
A Lu­the­rá­nus­Vi­lág­szö­vet­ség nyi­tott a sza­bad­egy­há­zak fe­lé…
Ma­gyar gyö­ke­rek­kel Észt­or­szág­ban
Gyerekparadicsom – református parókián
Evangélikusok
Az er­dé­lyi köl­tő
Ahol „szu­perek” a gondnokok
Aki út­épí­tő­ből lett Is­ten út­épí­tő­jé­vé
Ta­bi tég­la­jegy­ből va­ló­di fal Bor­sod­ban
Ha nyár, ak­kor Ba­la­ton
Ack­ner György lel­kész és ter­mé­szet­tu­dós em­lé­ke­ze­te
e-világ
Va­ti­ká­ni eu­ró a pá­pa arc­má­sá­val
Ke­nyér – kovásszal…
…és ko­vász nél­kül
F, mint fecs­ke
Te­rem­tés­vé­de­lem – fel­adat és esély
Keresztény szemmel
Nem­zet­épí­tés­ről augusz­tus hu­sza­di­kán
Fá­ból vas­ka­ri­ka
A hét témája
Kincs­ke­re­ső
Az el­ve­szett juh
A sző­lős­kert la­kói
A le­kö­te­le­zett
Örök­ség
El­bir­tok­lás
„Mi­ért ép­pen én?”
A ti­tok­za­tos jó­te­vő
Az el­ső kincs
Föl­det érés
Pél­dá­zat az aján­dék­ról és a szor­ga­lom­ról
Pa­zar­ló ke­gye­lem
evél&levél
La­pu­ában jár­tunk
Közlemények, nyilatkozatok
Re­for­má­ció – öt­száz szó
E heti Luther-idézet
Luther Idézet
Luther Idézet
Kultúrkörök
Or­szá­gunk is­táp­ja
Gos­pel­fesz­ti­vál Soly­má­ron – ti­zed­szer
Káp­rá­za­tos pár­tá­za­tok
II. Lajos és az eg­ri nők
István királytól Kossuth Lajosig
Yblről röviden
Pin­cé­től pad­lá­sig az Ope­rá­ban
Gizella városa, Veszprém
Csesz­nek vá­ra
A vasárnap igéje
Is­ten igaz­sá­ga
Élő­ha­lott gyü­le­ke­zet?
Oratio oecumenica
Oratio ˝cumenica
Oratio ˝cumenica
Cantate
Szent, örök Is­ten, nin­csen ho­va len­nem
„…a vé­gén …ná­lad vagyok” (Zsolt 139,18b)
Ízt ad a só, meg­tart, óv rom­lat­la­nul
Ízet­len ha­lom? Von­zó lát­vány?
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2010 34 Vir­tu­á­lis tú­ra a Szent Pé­ter-ba­zi­li­ká­ban

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster