Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2010 - 51 - A meg­tes­te­sült bi­za­lom

Keresztény szemmel

A meg­tes­te­sült bi­za­lom

El­nök-püs­pö­ki be­kö­szön­tőm­ben a ka­pott bi­za­lom meg­osz­tan­dó aján­dé­ká­ról val­lot­tam a fa­so­ri temp­lom­ban („In­to­ná­ció” – Evan­gé­li­kus Élet, 2010. de­cem­ber 5.). Ezt kö­ve­tő­en pe­dig el­ső ...

Gáncs Pé­ter