EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2010 - 51 - Ka­rá­cso­nyi vers­mon­dó ver­seny Bu­da­fo­k evangélikus templomában

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Ka­rá­cso­nyi vers­mon­dó ver­seny Bu­da­fo­k evangélikus templomában

Meg­lát­szott a le­he­let is, ke­mény hi­deg volt az­nap. A bu­da­fo­ki evan­gé­li­kus temp­lom­ba még­is so­kan ­jöt­tek el a sza­va­ló­ver­seny­re. Ké­zen fog­va ve­zet­ték ki­csi­nye­i­ket a szü­lők, nagy­szü­lők, biz­tat­ták a ver­seny­ző­ket; ők ta­lán job­ban iz­gul­tak, mint az ál­ta­lá­nos is­ko­lás vers­mon­dók. Isten evangélikus hajlékában a múlt pén­te­ken hu­szon­há­rom kis­gyer­mek „mér­kő­zött meg” a vers­mon­dás nagy fel­ada­tá­val. Min­den kor­osz­tály­ban ki­osz­tot­ták az el­ső há­rom he­lye­zett­nek a dí­ja­kat, a fel­ké­szí­tő ta­ná­rok vi­rág­csok­rot kap­tak, az ok­le­vél pe­dig min­den részt­ve­vő­nek ki­járt. Így min­den­ki győz­tes­nek érez­het­te ma­gát, pár per­cig min­den vers­mon­dó­pa­lán­ta nagy sze­re­pet ka­pott.

– bwgy –


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Élő víz
HE­TI ÚT­RA­VA­LÓ
Jössz-e ün­ne­pel­ni?
Egyházunk egy-két hete
Ka­rá­cso­nyi vers­mon­dó ver­seny Bu­da­fo­k evangélikus templomában
Ge­ne­rá­ci­ók vég­te­len lán­co­la­ta
Keresztutak
Adventi Prúsz-együttlét fe­hér asz­ta­lok mel­lett
Ta­nul­mány­kö­tet a Ká­dár-kor­szak egy­ház­ül­dö­zé­sé­ről
A tör­té­nel­mi egy­há­zak­kal fog össze a kor­mány a jö­vő évi ma­gyar EU-el­nök­ség si­ke­ré­ért
Jól fogyott a Szent­írás
Ke­resz­tény nyomok Ma­láj­föl­dön
Evangélikusok
Hét­vé­ge vá­ran­dó­sok­nak
Egy szeretetotthon emlékkönyvébe
„A lutheri teológiának nincs alternatívája”
Keresztény szemmel
A meg­tes­te­sült bi­za­lom
Né­hány szó az egész…
A hét témája
Ama bi­zo­nyos éj­sza­kán
A püs­pö­ki kar fel­hí­vá­sa a finn test­vé­rek se­gí­té­se ér­de­ké­ben
Ad­ja­tok!
Mi van a ke­zed­ben?
Számvetés he­lyett
In­kar­ná­ció
Ád­ven­ti gon­do­la­tok
Kultúrkörök
Már­vány­lap­ra vé­sett mu­lan­dó­ság Ber­zse­nyi Dá­ni­el köl­té­sze­té­ben
Arany de­ren­gés
A vasárnap igéje
Öröm­re han­gol­va
Oratio oecumenica
Oratio ˝cumenica
Szószóró
Önmagát adja
A sok ap­ró se­gít­ség együtt meg­sok­szo­ro­zó­dik
Bár­ka – Mi­ku­lás – KÖSZI!
Prog­ra­mok és sü­te­mény a fa alá
Cantate
Ó, jöjj, ó, jöjj, Üd­vö­zí­tő
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2010 51 Ka­rá­cso­nyi vers­mon­dó ver­seny Bu­da­fo­k evangélikus templomában

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster