EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2010 - 51 - Arany de­ren­gés

Kultúrkörök

Hozzászólás a cikkhez

Arany de­ren­gés

Találkozás Kár­pá­ti Ta­más fes­tő­mű­vésszel

Ne­héz meg­ta­lál­ni, éle­te a mű­te­rem zárt vi­lá­gá­ban zaj­lik. Ahol nincs te­le­fon, csak mély csönd és Bach, Mo­zart föl­csen­dü­lő ze­né­je. Leg­több­ször fest, gyöt­rőd­ve, kín­lód­va rak­ja az arany-ikon-bar­na szí­ne­ket, hogy meg­szü­les­se­nek iz­zó lá­to­má­sai. Két­ezer év bib­li­kus táv­la­tá­ból elénk ör­vény­lő tit­kai, rej­té­lyes bel­ső su­gár­zás­sal. Fi­nom szö­vé­sű szép­ség­gel és pu­ri­tán egy­sze­rű­ség­gel. Remb­randt ked­ves ta­nít­vá­nya ő, aki fény-ár­nyék va­rázs­la­tá­val a né­met­al­föl­di mes­ter má­gu­si szel­le­mét idé­zi. A leg­ne­he­zebb klasszi­kus nyel­ve­ze­tet követve ér­le­li sa­ját stí­lu­sát, a sej­te­lem száz és száz örök üze­ne­tét.

Feny­ve­si Fé­lix La­jos


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Élő víz
HE­TI ÚT­RA­VA­LÓ
Jössz-e ün­ne­pel­ni?
Egyházunk egy-két hete
Ka­rá­cso­nyi vers­mon­dó ver­seny Bu­da­fo­k evangélikus templomában
Ge­ne­rá­ci­ók vég­te­len lán­co­la­ta
Keresztutak
Adventi Prúsz-együttlét fe­hér asz­ta­lok mel­lett
Ta­nul­mány­kö­tet a Ká­dár-kor­szak egy­ház­ül­dö­zé­sé­ről
A tör­té­nel­mi egy­há­zak­kal fog össze a kor­mány a jö­vő évi ma­gyar EU-el­nök­ség si­ke­ré­ért
Jól fogyott a Szent­írás
Ke­resz­tény nyomok Ma­láj­föl­dön
Evangélikusok
Hét­vé­ge vá­ran­dó­sok­nak
Egy szeretetotthon emlékkönyvébe
„A lutheri teológiának nincs alternatívája”
Keresztény szemmel
A meg­tes­te­sült bi­za­lom
Né­hány szó az egész…
A hét témája
Ama bi­zo­nyos éj­sza­kán
A püs­pö­ki kar fel­hí­vá­sa a finn test­vé­rek se­gí­té­se ér­de­ké­ben
Ad­ja­tok!
Mi van a ke­zed­ben?
Számvetés he­lyett
In­kar­ná­ció
Ád­ven­ti gon­do­la­tok
Kultúrkörök
Már­vány­lap­ra vé­sett mu­lan­dó­ság Ber­zse­nyi Dá­ni­el köl­té­sze­té­ben
Arany de­ren­gés
A vasárnap igéje
Öröm­re han­gol­va
Oratio oecumenica
Oratio ˝cumenica
Szószóró
Önmagát adja
A sok ap­ró se­gít­ség együtt meg­sok­szo­ro­zó­dik
Bár­ka – Mi­ku­lás – KÖSZI!
Prog­ra­mok és sü­te­mény a fa alá
Cantate
Ó, jöjj, ó, jöjj, Üd­vö­zí­tő
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2010 51 Arany de­ren­gés

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster