EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Az Evangélikus Élet rovatai

Fundamentum
Napról napra, A vasárnap igéje, Liturgikus sarok

Fundamentum -> Napról napra
Gondolatok az Útmutató e hét napjaira kijelölt igeverseiről.

Fundamentum -> A vasárnap igéje
Az ünnepnap(ok)ra kijelölt igehirdetési alapigéről írt igehirdetési előkészítő.

Fundamentum -> Cantate

Fundamentum -> Liturgikus sarok
Az evangélikus istentiszteleti liturgia elemeit ismertető sorozat e heti fejezete.

Fundamentum -> Oratio oecumenica
Az aktuális hét vasárnapjának vagy ünnepének istentiszteleti liturgiájához írt általános könyörgő imádság

Élő víz
Hitébresztő, hitmélyítő írások, bizonyságtételek, az Igére mutató szépirodalmi szemelvények.

Egyházunk egy-két hete
Hírek, tudósítások, beszámolók a lapzártát megelőző egy(-két) hét legfontosabb egyházi/gyülekezeti eseményeiről

Keresztutak
Ökumené - misszió - diakónia - testvérkapcsolatok

e-világ
Egyházi vagy/és spirituális vonatkozással bíró politikai, gazdasági, társadalmi esemény-tudósítások, információk.

Kultúrkörök
Ismertetések, recenziók kultúrális témákról, eseményekről

Keresztény szemmel
Publicisztika (vezércikkek, jegyzetek, glosszák, tárcák, recenziók, "szösszenetek")

Nem mi írtuk...
Az EvÉlet OnLine sajtófigyelője. (A másodközlésre érdemesített információk és cikkek nem feltétlenül szerepelnek az Evangélikus Élet nyomtatott számában.)

A hét témája
A nyomtatott lapszám tematikus oldalán megjelent írások.

Evangélikusok
Portrék - interjúk - vallomások - esszék, mindazok a máshová nem sorolt témák, amelyek közvetve-közvetlenül összefüggésbe hozhatók az evangélikus (egyházi) élet múltjával, jelenével és jövőjével.

EvÉlet - Lelki segély
A lelkész válaszol az olvasók által feltett kérdésekre

A közelmúlt krónikája
Megkésett beszámolók egyházi/gyülekezeti eseményekről, alkalmakról

Gyermekvár
Gyermekeknek szóló írások és rejtvények

Szószóró
Ifjúsági rovat

evél&levél
Olvasói levelek, levélváltások, vitacikkek

Közlemények, nyilatkozatok

On-line plusz
Az Evangélikus Élet nyomtatott számában nem olvasható anyagok.

E heti Luther-idézet

Ige+hirdető
Ige+hirdető

ÉnekKincsTár
ÉnekKincsTár

Útitárs
Az Útitárs - Magyar Evangéliumi Lap cikkei

Az ünnep igéje
A nagyünnepekre kijelölt igehirdetési alapigéről írt igehirdetési előkészítő.

Égtájoló
Püspökpublicisztika (a Magyarországi Evangélikus Egyház lelkészi vezetőinek véleménycikkei)

None
A gyülekezeti tisztségviselők (presbiterek, gondnokok, felügyelők) számára készült írások.

Tartalom
A vasárnap igéje
Öröm­re han­gol­va
Cantate
Ó, jöjj, ó, jöjj, Üd­vö­zí­tő
Oratio oecumenica
Oratio ˝cumenica
Élő víz
HE­TI ÚT­RA­VA­LÓ
Jössz-e ün­ne­pel­ni?
Egyházunk egy-két hete
Ka­rá­cso­nyi vers­mon­dó ver­seny Bu­da­fo­k evangélikus templomában
Ge­ne­rá­ci­ók vég­te­len lán­co­la­ta
Keresztutak
Adventi Prúsz-együttlét fe­hér asz­ta­lok mel­lett
Ta­nul­mány­kö­tet a Ká­dár-kor­szak egy­ház­ül­dö­zé­sé­ről
A tör­té­nel­mi egy­há­zak­kal fog össze a kor­mány a jö­vő évi ma­gyar EU-el­nök­ség si­ke­ré­ért
Jól fogyott a Szent­írás
Ke­resz­tény nyomok Ma­láj­föl­dön
Kultúrkörök
Már­vány­lap­ra vé­sett mu­lan­dó­ság Ber­zse­nyi Dá­ni­el köl­té­sze­té­ben
Arany de­ren­gés
Keresztény szemmel
A meg­tes­te­sült bi­za­lom
Né­hány szó az egész…
A hét témája
Ama bi­zo­nyos éj­sza­kán
A püs­pö­ki kar fel­hí­vá­sa a finn test­vé­rek se­gí­té­se ér­de­ké­ben
Ad­ja­tok!
Mi van a ke­zed­ben?
Számvetés he­lyett
In­kar­ná­ció
Ád­ven­ti gon­do­la­tok
Evangélikusok
Hét­vé­ge vá­ran­dó­sok­nak
Egy szeretetotthon emlékkönyvébe
„A lutheri teológiának nincs alternatívája”
Szószóró
Önmagát adja
A sok ap­ró se­gít­ség együtt meg­sok­szo­ro­zó­dik
Bár­ka – Mi­ku­lás – KÖSZI!
Prog­ra­mok és sü­te­mény a fa alá
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster